A P P E N D I X:
 
			
 
			
 

Between Tongues
 
Pomiedzy Jezykami

Words fuel the fires of memory. 
With a crippling refusal to 
maintain unused languages 
- the memory extinguishes 
the proper and ignites random 
fires, never ceasing to satisfy 
the continuing need for warmth. 
The arson and the rescue of 
tongues perpetuate the 
unresolved state of thought 
emergency.
 
Slowa utrzymuja pozar pamieci.
Spreciwiajac sie zachowaniu
nieuzywanych jezykow,
pamiec uparcie gasi poprawne i
rozpala przypadkowe ogniska,
nigdy nie przestajac
dostarczac wciaz niezbednego
ciepla. Podpalanie i gaszenie
mowy kontynuuje niezawieszalny
stan wyjatkowy mysli.The Blackness of Coal
(the Fatherland Within)
 
Czern Wegla
(Ojczyzna Wnetrza)

Interesting is the discrepancy 
between the words and meanings 
- the energy of the unclear and 
doubtful. The mystery of language
is based on our trust in words 
as containers for thought. Human 
forgetting. Amazing is the ease 
with which the language slips 
out of control, suspiciously and 
relentlessly multiplying itself.
The language remembers. 
The significance of unexpected
descriptions, however poetic or 
absurd, bears the mark of time. 
Lived statements of memory 
stubbornly externalize 
themselves in the form of 
sounds and writing. Always. 
Words developing themselves 
from past thought, contemplating
the sense of their own existence,
question the form and function
of the present thinking language.
This unexpected realization of
the memory's independence in
the sphere of linguistics, and 
therefore the doubt in the verbal
truth of the present, establish
the foundation of a belief in the
depth of the tomorrow's 
language. The language of love: 
Fatherland, Blood, the 
Sweetness of Suffering. This 
is the way the unshaken power
of the process of naming 
reaffirms its rule over man. 
The illusion of the 
omnipotence of mind is then
humiliated - words are 
impenetrable.
 
Interesujaca jest rozbieznosc
pomiedzy slowem i znaczeniem -
energia niejasnosci i
zwatpienia. Tajemnica jezyka
polegajaca na naszym zufaniu
jakim darzymy slowa jako
pojemniki na mysl.
Ludzkie zapominanie.
Zdumiewajaca jest latwosc z
jaka jezyk wymyka sie
spod kontroli, w podejrzliwy i
nieustepliwy sposob mnozac
sam siebie. Jezyk pamieta.
Znaczenia nieoczekiwanych
okreslen, jakkolwiek poetcykich
lub absurdalnych, nosza
znamiona czasu. Przezyte
stwierdzenia pamieci uparcie
uzewnetrzniaja sie w formie
dzwiekow i pisma. Zawsze.
Slowa wywolujace sie z
przeszlej mysli, rozpatrujace
sens wlasnego istnienia,
kwestionuja forme i funkcje
jezyka mysli terazniejszej.
Ta nieoczekiwana realizacja
niezaleznosci pamieci w sferze
lingwistycznej, a zatem
zwatpienie w werbalna prawde
teraz, stanowia fundament
wiary w glebie jezyka czasu
przyszlego. Jezyk milosci:
Ojczyzna, Krew, Slodycz
Cierpienia. Nieugieta potega
procesu nazywania potwierdza
w ten sposob swoja wladze nad
czlowiekiem.
Iluzja wszechmocnosci umyslu
upokorzona - niepojete slowa.The Coal Miners
and the Firemen
 
Gornicy
i Strazacy

Coal is the single most 
important natural resource
of Poland. Taken from within
the earth, paid for in blood 
and sweat of miners, coal is 
one of the main sources of 
the national income, but also 
the source of the unwavered 
national pride. 
The black gold of the fertile land.

It is one of the most common 
heating fuels for many 
households in contemporary 
Poland. Widely used in the cities 
and villages, coal brings the 
warmth and comfort.

Such widespread and largely 
uncontrolled consumption of 
coal significantly increases 
the destructive impact of highly
polluted air. Both the pollution 
and frequent fires resulting 
from the unsafe use of coal 
consequently annihilate the 
tangible Poland.

The Firemen thus join the 
Coal Miners in the Nation's hall 
of honor, cherished and admired 
for their sacrificial service 
to the People.
 
Wegiel jest najistotniejszym
surowcem naturalnym Polski.
Wydarty z wnetrza ziemi,
oplacony gornicza krwia i potem,
wegiel jest jednym z
podstawowych zrodel dochodu
narodoego, jak rowniez sednem
niezachwianej dumy narodowej.
Czarne zloto zyznej ziemi.

Bedac jednym z
najpowszechniejszych materialow
opalowych, wegiel przynosi cieplo i
komfort do wielu domostw w
miastach i wsiach wspolczesnej
Polski.

Tak szerokie i dalece
niekontrolowane spozycie
wegla w znaczny sposob zwieksza
tragiczna sile zanieczyszczonego
powietrza. Zarowno
zanieczyszczona atmosfera,
jak i czeste pozary wynikajace z
nieodpowiedzialnego uzycia
wegla, konsekwentnie
unicestwiaja Polske dotykalna.

Strazacy wraz z Gornikami
wstepuja tym samym na
piedestal czci powszechnej
wielbieni i podziwiani za ich
poswiecenie w sluzbie Narodu.


The Culture Axis
 
Os Kultury

The Palace of Culture 
and Science is the tallest 
building in Poland. Built in 
1953 on Stalin's order, the 
Palace functions to this day 
as a symbol of the arrogant 
cultural imperialism of the 
Soviet Union. It has been 
officially regarded as a tribute 
to the working men and women 
of the Peoples' Republic of 
Poland. Architecturally 
subscribing to the principles 
of Stalinist soc-realism, 
the Palace is surrounded by 30 
statues depicting the heroes 
of socialist labor, prominent 
figures in the history of Polish 
culture and science. The figures 
in their monumental persistence 
continue to guard the center of 
the Fatherland.
 
Palac Kultury i Sztuki
jest najwyzszym budynkiem
w Polsce. Zbudowany w 1953
na rozkaz Stalina, Palac
funkcjonuje po dzien dzisiejszy
jako symbol aroganckiego
imperializmu kulturalnego
Zwiazku Radzieckiego.
Oficjalnie Palac jest jednak
wyrazem holdu dla robotnikow i
robotnic Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej.
Wpisany w architektoniczne
reguly socrealizmu Palac
otoczony jest pomnikami
przedstawiajacymi trzydziestu
bohaterow pracy socialistycznej,
jak rowniez figury istotne w
historii Polskiej kultury i nauki.
W swoim monumentalnym uporze
postaci te nieprzerwanie stoja
na strazy srodka Ojczyzny.


The Pattern
 
Proces

The language insists on words.
The words rely on memory.
The memory obeys the language.
 
Jezyk wymaga slow.
Slowa polegaja na pamieci.
Pamiec ulega jezykowi.
Enter the WEGIEL      Back to the SPLEEN